vesti

JN 01/14

Video projekcioni DCP sistem sa opremom

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
PODACI O NARUČIOCU

ART BIOSKOP «Aleksandar Lifka» Subotica
Trg Žrtava fašizma 5, 24000 Subotica
PIB: 104219091, matični broj: 08853843, tekući račun: 840-918664-03
Internet stranica: www.alifka.org

VRSTA POSTUPKA
Javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

PREDMET JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke je dobro – video projekcioni DCP sistem sa opremom

KONTAKT
Kontakt osoba: Marko Zakarija, marko.zakarija@subotica.rs

 

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je nabavka video preojekcionog DCP sistema sa opremom, u svemu prema specifikaciji.

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE
Kinematografski projektori 38652000