vesti

Izmena konkursne dokumentacije

IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE –
ZA NABAVKU – DOBRA
VIDEO PROJEKTNOG DCP SISTEMA SA OPREMOM

Dana 09.05.2014. godine je postavljen na Portal javnih nabavki i sajt naručioca poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke, za javnu nabavku broj JN 01/14, u kojoj Naručilac vrši izmene na sledeći način:

I
U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI JN 01/14 menja se rok za podnošenje ponuda, te umesto 09.06.2014. godine, rok za podnošenje ponude je 10.06.2014. godine, do 10,30 časova.
Menja se termin otvaranja ponuda, te umesto 09.06.2014. godine, otvaranje ponuda će se obaviti 10.06.2014. godine u 11,30 časova.
Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije do 10.06.2014. godine do 10,30 časova bez obzira na način dostavljanja.

II
U ostalom delu Konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.